شهریار آل شیخ

رئیس کمیسیون برنامه ریزی و سرمایه سازمانی

معرفی

مینا شیعه علی

دبیر کمیسیون برنامه ریزی و سرمایه سازمانی

معرفی

اثرات لغو اختیارات سازمان شهرداری ها و دهیاریها در تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی

اثرات لغو اختیارات تفویض شده به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در سی و ششمین نشست معاونان برنامه ریزی و سرمایه انسانی مجمع شهرداران کلان شهرها بررسی شد.

تجارب شهرداری مشهد در خصوص اصلاح فرآیندها

تجارب شهرداری مشهد در خصوص اصلاح فرآیندها به اشتراک گذاشته می شود.

بررسی پیشنهاد رفع موانع تبدیل وضع کارکنان قراردادی شهرداری ها

راهکار رفع موانع و مشکلات اجرایی بند (ب) دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور در خصوص تبدیل وضع کارکنان قراردادی شهرداری ها که توسط شهرداری اراک پیشنهاد شده است، در جلسه فوق العاده معاونان برنامه ریزی کلان شهرها بررسی می شود.

اصلاح دستورالعمل برنامه راهبردی و عملیاتی شهرداریها

نظرات و پیشنهادات کلان شهرها در خصوص اصلاح مفاد دستورالعمل برنامه راهبردی و عملیاتی شهرداری ها توسط کارگروهی با محوریت معاونت برنامه ریزی شهرداری قم جمع بندی و به سازمان شهرداری ها پیشنهاد می شود.

انتقال تجارب مدیران نوسازی و تحول سازمانی شهرداری های کلان شهرها

جلسه کمیته تخصصی نوسازی و تحول سازمانی شهرداری های کلان شهرها با هدف تبادل تجارب مدیران نوسازی و تحول سازمانی شهرداری ها برگزار می شود.