مجتبی یزدانی

رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست

معرفی

محسن مرادی

دبیر کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست

معرفی

اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها در هشتاد و هشتمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی بررسی شد.

ایجاد وحدت رویه در حوزه خدمات شهری و محیط زیست کلانشهرها

دبیر کل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران گفت: وحدت رویه و انسجام مطلوبی در حوزه خدمات شهری و محیط زیست کلانشهرها ایجاد شده است.