شکرالله بنار

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکتها

معرفی

موسی الرضا متین راد

دبیر کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکتها

معرفی

کتاب فرصت های سرمایه گذاری در شهر تبریز تدوین شد

مدیر سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز گفت: کتاب فرصت های سرمایه گذاری در شهر تبریز که شامل تمام جزئیات لازم برای سرمایه گذاران است تدوین شد.

شناسایی سرمایه گذار درکلانشهرکرج

شناسایی سرمایه گذاریکی ازبرنامه های سازمان سرمایه گذاری شهرداری کلانشهرکرج می باشد.

مدیر سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز: فرصت های سرمایه گذاری در شهر تبریز را تدوین کرده ایم.

مدیر سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز خبر داد: تدوین فرصت های سرمایه گذاری در شهر

دکتر بنار مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران در نمایشگاه بین المللی تجارت و سرمایه گذاری شیامنCIFIT حضور یافتند.

دکتر بنار مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران در نمایشگاه بین المللی تجارت و سرمایه گذاری شیامنCIFIT حضور یافتند.

کار زیبای شهروندان بندرعباسی در روز عاشورا▪ همه با هم شهری پاک بسازیم

کار زیبای شهروندان بندرعباسی در روز عاشورا▪ همه با هم شهری پاک بسازیم