علی نیازی

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکتها

معرفی

موسی الرضا متین راد

دبیر کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکتها

معرفی

بررسی چالش های سرمایه گذاری و مشارکت در شهرداریها

پانزدهمین جلسه کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکت های مجمع شهرداران کلانشهرهای به میزبانی شهرداری کلانشهرکرج و به منظور بررسی موضوعاتی چون چالش های سرمایه گذاری و مشارکت در شهرداریها برگزار می شود.