محمد عیدی

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

معرفی

محمد ابراهیم عموئی

دبیر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

معرفی

نشست کارگروه تخصصی کمیته کارآفرینی و توانمند سازی کمیسیون اجتماعی و فرهنگی

با حضور دبیرکل مجمع، رئیس و دبیر کمیسیون و رئیس کمیته کارآفرینی و توانمند سازی، نشست تخصصی کمیته کارآفرینی و توانمند سازی برگزار شد.

اولین نشست شهرداران شهرهای اسلامی و پارسی زبان در مشهد برگزار میشود

تیرماه 98 و بمیزبانی شهرداری کلانشهر مشهد، اولین نشست شهرداران شهرهای اسلامی و پارسی زبان برگزار می شود.