صفا صبوری دیلمی

رئیس کمیسیون فنی و عمرانی

معرفی

مرجان گلی پور

دبیر کمیسیون فنی و عمرانی

معرفی