عبدالحمید امامی

رئیس کمیسیون مالی و اقتصاد شهری

معرفی

زهرا صباغیان

دبیر کمیسیون مالی و اقتصاد شهری

معرفی

باید مدیریت منابع مالی را جدی گرفت و فکری به حال مدیریت بر هزینه و الگوی مصرف کرد

با توجه به مشکلات ناشی از وضعیت اقتصادی که در حال حاضر با آن در کشور دست به گریبان هستیم باید مدیریت منابع مالی را جدی گرفت و فکری به حال مدیریت بر هزینه و الگوی مصرف کرد

الزام دستگاه های دولتی به ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی

یکی از موضوعات مورد تاکید در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴، دریافت مالیات های عادلانه و تحقق عدالت مالیاتی است. تنها راه دسترسی به این هدف نیز وجود اطلاعات شفاف از فعالیت های اقتصادی صورت گرفته در جامعه است. قانونگذار راه حل دستیابی به این آرمان را ایجاد سامانه های اطلاعاتی و دریافت مالیات بر اساس اطلاعات دقیق دانسته است.

نقش زنان در اقتصاد

وضعیت زنان در هر جامعه ای نشان دهنده میزان پیشرفت آن جامعه میباشد، از این رو است که نقش زنان در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی به منزله یکی از مهمترین شاخص ها در روند توسعه محسوب می شود.