کمیسیون فرهنگی و اجتماعی

 

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران از ترکیب معاونین امور اجتماعی و فرهنگی و روسای سازمان های فرهنگی و هنری 18 کلانشهر کشور تشکیل شده است .

از ابتدای سال 1397 بر اساس مصوبات نود و پنجمین نشست شهرداران کلانشهرهای ایران ،کمیسیون فرهنگی و اجتماعی از سطح کمیته ارتقاء یافته و در حال حاضر دارای پنج کمیته تخصصی ذیل کمیسیون موصوف می باشد که شامل :

1-کمیته گردشگری شهری

2-کمیته ورزش و تفریحات سالم

3-کمیته فرهنگی و هنری

4-کمیته کارآفرینی و توانمند سازی

5-کمیته آسیب های اجتماعی

هر پنج کمیته دارای کارگروه های تخصصی بوده و هر کدام به صورت مجزا دارای رئیس و دبیر کمیته می باشند .

اقدامات بسیار مهم و موثری در همه کمیته ها در حال انجام بوده و تاثیرات آن به وضوح در کلانشهرها قابل رویت است . برگزاری نشست های هر سه ماه یکبار برای کمیته ها ،نشست های کارگروه های تخصصی هر یک ماه برای هر کمیته و تدوین و تصویب موارد مهم از اهم برنامه های کمیته های فوق الذکر می باشد.

اهم فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته و برنامه های آتی کمیسیون اجتماعی و فرهنگی و نیز کمیته های ذیل این کمیسیون در وب سایت رسمی مجمع شهرداران ایران قابل رویت است .