کمیسیون شهرسازی و معماری مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران در راستای هم افزایی مطلوب حوزه شهرسازی و معماری، متشکل از معاونین شهرسازی و معماری کلانشهرهای ایران در تحقق دستیابی به اهداف مشخصوتلاش بر دستیابی به هدف مشترک در خط مشی های شهرسازی کلانشهرهای  کشور می باشد و ضرورت دارد که به آرمان مشترکی در خط مشی های شهرسازی آنها دست یافت و اهداف ذیل را دنبال نماید:

  • ایجاد وحدت رویه در حوزه معماری وشهرسازی به منظور دستیابی به اهداف کلان مشترک
  • به روز رسانی ماموریت های تعریف شده
  • همکاری گسترده، تشریک مساعی، انتقال تجربیات و انجام پروژه ها در طرح های مشترک مورد نیاز
  • برگزاری منظم گردهمایی ها، جلسات کمیته های تخصصی و کارگروه های موضوعی
  • برقراری ارتباط موثر با نهادها و سازمانهای مرتبط جهت تقویت و رفع نیاز معاونت های شهرسازی و معماری کلانشهرهای کشور.

کمیته های تخصصی ذیل کمیسیون شهرسازی و معماری

با عنایت به سی و چهارمین نشست تخصصی معاونین شهرسازی و معماری که در تاریخ 4 و 5 اردیبهشت ماه سال 98 به میزبانی شهرداری مشهد مقدس و به صورت مشترک با وزرات راه و شهرسازی برگزار گردید با هدف تشکیل  کارگروه های تخصصی مشترک برای تشریک مساعی و حل و فصل مسائل مرتبط چهار کمیته تخصصی با عناوین ذیل تشکیل گردید و معاونین شهرسازی و معماری کلانشهرها و مدیران راه و شهرسازی استان ها برای عضویت در هریک از کمیته انتخاب گردیدند:

  1. کمیته"طرح های توسعه شهری و محیط زیست، تاب آوری و حریم"
  2. کمیته"معماری و طراحی شهری، سیما و منظر"
  3. کمیته"ضوابط،  مقررات و دستورالعمل ها"
  4.  کمیته" نوسازی و بازآفرینی شهری"