کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکتها


 کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکتهای دبیرخانه  مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران سال 1385 تحت عنوان کارگروه سرمایه گذاری ومشارکتها با هدف ارتباط، تعامل شهرداری های کلانشهرهای کشور درحوزه سرمایه گذاری و دستیابی به وحدت رویه در ایجاد سازمان ونیزشیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکت در شهرداری های کلانشهرها آغاز به کارکرد که نخستین نشست آن به میزبانی شهرداری تبریز برگزار شد.

بررسی موانع سرمایه گذاری و راهکارهای جذب سرمایه گذاری برای پروژه های شهری و همچنین بررسی مفاد قرارمشارکتی و تبادل نظر درخصوص ساختار امور سرمایه گذاری درکلانشهرها از مهمترین موضوعات نشست های این کارگروه محسوب می شدند.

پس از برگزاری هفت نشست تخصصی، به منظور ایجاد بستر و رسیدن به جایگاه واقعی در نشست تخصصی آبانماه 1389 که به میزبانی شهرقم برگزار شد، کارگروه مذکور به سطح کمیته ارتقاء پیداکرد.

بررسی سیاست های اقتصاد مقاومتی، پایدار سازی درآمد شهرداریها، حمایت از مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی و توانمندسازی مالی و اقتصادی شهرداریها به منظور ارتقای خدمات و توسعه پایدار شهرها با بهره گیری از ظرفیت های موجود شهرها و سرمایه گذاران در راستای توسعه زیر ساخت ها از جمله مهمترین مسائل مورد بررسی دراین نشستها بود.

اردیبهشت ماه سال1397 هم راستا با سیاست های مدیریت و براساس مصوبه 24 از نود و پنجمین نشست شهرداران کلانشهرها که به میزبانی اصفهان برگزارشد کمیته سرمایه گذاری و مشارکت ها به کمیسیون ارتقاء پیدا کرد و در دوازدهمین نشست مدیران سرمایه گذاری آقای مهندس علی نیازی مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری تهران ازسوی اعضاء به ریاست کمیسیون انتخاب شد و سه کمیته "سرمایه گذاری و مشارکت به ریاست دکتر  حسین آبتن از شهرداری تهران"، "حقوقی و امور قراردادها به ریاست دکتر رضا خواجه نایینی از شهرداری مشهد" و "تأمین منابع مالی و بازاریابی به ریاست دکتر شهرام رئیسی دهکردی از شهرداری اصفهان"  به عنوان زیرمجموعه کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکت ها کلانشهرها تعیین شد.

وظایف‌ اصلی دبیرخانه کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکتها به شرح ذیل تدوین و ابلاغ گردید:

1ـ تدوین برنامه‌ راهبردی کمیسیون در  راستای ایجاد وحدت رویه حوزه فنی و عمرانی کلان‌شهرها به منظور دستیابی به اهداف مشترک.

2ـ بررسی و باز تعریف ماموریت‌های تعریف شده امور فنی و عمرانی.

3ـ اتخاذ تدابیر لازم درخصوص فراهم نمودن زمینه‌های همکاری گسترده، تشریک مساعی در انتقال تجربیات و انجام پروژه‌های مشترک مورد نیاز حوزه فنی و عمرانی شهرداری کلان‌شهرهای کشور.

4ـ راهبری و مدیریت برگزاری منظم گردهمایی‌ها و جلسات کمیسیون تخصصی و کارگروه‌های موضوعی کلان‌شهرها و همچنین تلاش و جهت تحقق مصوبات کمیسیون و پیشنهادهای کمیته‌های مربوطه مطابق با آیین‌نامه کمیسیون.

5ـ برقراری ارتباط موثر با معاونان، مدیران کل و روسای ادارات فنی و عمرانی، دستگاه‌ها، سازمان‌های اداری اجرایی مرتبط جهت تقویت و پاسخ به نیازهای مقتضی و عمرانی کلان‌شهرهای کشور.