تاریخچه شکل گیری کمیسیون سرمایه گذاری ومشارکتها

    کمیسیون سرمایه گذاری ومشارکتهای  مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران سال 1385 تحت عنوان کارگروه سرمایه گذاری ومشارکتها با هدف ارتباط ،تعامل شهرداری های کلانشهرهای کشور درحوزه سرمایه گذاری ودستیابی به وحدت رویه در ایجاد سازمان ونیزشیوه نامه سرمایه گذاری ومشارکت درشهرداری های کلانشهرها آغازبه کارکردکه نخستین نشست آن به میزبانی شهرداری تبریز برگزارشد.

     بررسی موانع سرمایه گذاری وراهکارهای جذب سرمایه گذاری برای پروژه های شهری وهمچنین بررسی مفاد قرارمشارکتی وتبادل نظر درخصوص ساختارامورسرمایه گذاری درکلانشهرها ازمهمترین موضوعات نشست های این کارگروه محسوب می شدند.

     پس از برگزاری هفت نشست تخصصی ، به منظور ایجاد بسترورسیدن به جایگاه واقعی در نشست تخصصی آبانماه 1389 که به میزبانی شهرقم برگزارشد، کارگروه مذکور به سطح کمیته ارتقاء پیداکرد.

     بررسی سیاست های اقتصاد مقاومتی، پایدار سازی درآمد شهرداریها، حمایت از مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی و توانمندسازی مالی و اقتصادی شهرداریها به منظور ارتقای خدمات و توسعه پایدار شهرها با بهره گیری از ظرفیت های موجودشهرها و سرمایه گذاران در راستای توسعه زیر ساخت هااز جمله مهمترین مسائل مورد بررسی دراین نشستها بود.

     اردیبهشت ماه سال1397 هم راستا با سیاست های مدیریت و براساس مصوبه 24 از نودوپنجمین نشست شهرداران کلانشهرها که به میزبانی اصفهان برگزارشد کمیته سرمایه گذاری ومشارکت ها به کمیسیونارتقاءپیدا کرد ودردوازدهمین نشست مدیران سرمایه گذاری آقای مهندس علی نیازی مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری ومشارکتهای شهرداری تهران ازسوی اعضاءبه ریاست کمیسیون انتخاب وآقای مهندس موسی الرضا متین رادبه عنوان دبیرکمیسیون سرمایه گذاری ومشارکتهای کلاننشهرها منصوب شد.

همچنین سه کمیته "سرمایه گذاری و مشارکت به ریاست دکترحسین آبتن از شهرداری تهران"، "حقوقی و امور قراردادهابه ریاست دکتررضاخواجه نایینی از شهرداری مشهد" و "تأمین منابع مالی و بازاریابی به ریاست دکتر  شهرام رئیسی دهکردی از شهرداری اصفهان"  به عنوان زیرمجموعه کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکت ها کلانشهرها تعیین شد.