اطلاعات تماس مجمع شهرداران کلان شهرهای ایران

نام و نام خانوادگی

محل کار

سمت سازمانی

شماره تماس

کمال مرادی

مجمع کلانشهرها

دبیر کل مجمع

021-96015381

سید جعفر موسوی

مجمع کلانشهرها

قائم مقام

021-96015377

ناهید سلطان خواه

مجمع کلانشهرها

مسئول دفتر مدیریت

021-96015382

موسی الرضا متین راد

مجمع کلانشهرها

دبیر کمیسیون سرمایه گذاری و مشارکتها

021-96015340

مرجان گلی پور

مجمع کلانشهرها

دبیر کمیسیون شهرسازی و معماری

021-96015334

روشنک ربیعه

مجمع کلانشهرها

دبیر کمیسیون حقوقی

021-96015379

.....

......

دبیر کمیسیون حمل و نقل و ترافیک

.....

محسن مرادی

مجمع کلانشهرها

دبیر کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست

021-96015384

مینا شیعه علی

معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد

دبیر کمیسیون برنامه ریزی و سرمایه سازمانی

8491429-0513

محمد ابراهیم عموئی

معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران

دبیرکمیسیون فرهنگی و اجتماعی

96017019-021

محمدرضا معماریان

مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران

دبیر کمیسیون فنی و عمرانی

021-96020319

زهرا صباغیان

مجمع کلانشهرها

دبیر کمیسیون مالی و اقتصاد شهری

96015350-021

حمیده امانی

مجمع کلانشهرها

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

021-96015304

نرگس سوری

مجمع کلانشهرها

کارشناس روابط عمومی و امور بین الملل

021-96015375

محمدرضا عنایت

مجمع کلانشهرها

کارشناس روابط عمومی و امور بین الملل

021-96015338

مسعود سمیعی

مجمع کلانشهرها

مسئول هماهنگی و اجرایی

021-96015385

فاطمه صفری

مجمع کلانشهرها

کارشناس

021-96015374

سید محمد عادل رستخیز

مجمع کلانشهرها

کارشناس هماهنگی

021-96015383